Page 5 - Reklamní předměty Gifts 2017
P. 5

More than Gifts
     REACH.               EMC a RoHs certifikace.        Označení CE.
     EU REACH regulace je aplikována různými  Technologie dělají náš denní život jednodušší  CE je zkratka “Conformité Européenne” (Evropská
     způsoby v různých produktových kategoriích.  a více efektivní. Ale ať už používáme externí  konformita). V tomto katalogu můžete najít
     Je směřována na výrobu a použití chemických  paměťové disky, reproduktory, sluchátka,  skvělou kombinaci předmětů pro jakoukoliv
     substancí a jejich potencionální dopad na zdraví  klávesnice, nebo jakákoliv jiná dostupná zařízení,  příležitost ve velké řadě kategorií. Jako součást
     a životní prostředí. Jelikož standardy jsou  musíme kontrolovat použité komponenty,  našich procedur klasifikujeme všechny produkty
     předmětem neustálých změn, pečlivě sledujeme  abychom zabránili potencionálním škodlivým  podle Evropských nařízení a regulací. Nicméně,
     nejnovější požadavky (Annex XVII). Skrz náš tým  vlivům elektromagnetické interference. Abychom  pouze u některých produktových kategorií jsou
     specialistů můžeme zajistit, že v prodávaných  zajistili, že naše produkty fungují správně a tak jak,  relevantní nařízení a regulace (a povolené) pro
     produktech a použitých tiskových inkoustech  byly navrženy, implementujeme EMC testování.  označení CE. Uvedení CE označení je povinné
     nejsou žádné zakázané substance.  EMC testuje schopnost zařízení odolat narušení z  uvnitř Evropského Ekonomického prostoru (EEA).
                       ostatních elektrických a elektronických předmětů  Seznam relevantních produktových kategorií je
                       a prostředí a potvrzuje, že vyzařování nemůže  dostupný na vyžádání.
                       způsobit škodlivou reakci s ostatními zařízeními.
                       RoHs (Restriction of Hazardous Substances)
                       testuje hodnoty šesti zakázaných substancí (např.
                       kadmium, olovo, rtuť).

                                                        03
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10